skip to content
Primary navigation

Minnesota Unemployment Insurance – Xeev MN Pob Nyiaj Thov Pab Thaum Poob Haujlwm

Zoosiab txaistos koj tuaj rau hauv Xeev MN qhov chaw thov pob nyiaj thaum poob haujlwm. Lub website no yog lub website uas muaj cov ncaujlus teev txog kev thov pob nyiaj poob haujlwm nyob rau hauv xeev Minnesota.

Pob nyiaj poob haujlwm yog tsoomfwv ib txoj kev pab rau koj thaum koj poob koj txoj haujlwm losyog koj cov sijhawm ua haujlwm raug txo lawm.

Qhov kev pab no yuav pab nyiaj rau koj nyob rau sijhawm koj tseem nrhiav txoj haujlwm tshiab. Cov nyiaj no yuav los hloov ibfeem ntawm cov nyiaj uas koj ua haujlwm tau thiab tsuas muab pab rau koj ib ncua sijhawm xwb.

Ncaujlus txog pob nyiaj poob haujlwm (unemployment benefits)

Koj qhov as khauj ntawm Minnesota Unemployment Insurance (Txoj Kev Pab Nyiaj Pov Hwm Kev Poob Hauj Lwm) yuav zoo txawv!

Tiv thaiv koj tus kheej ntawm kev tub sab tub nyiag

Sim xyuas cov chaw muab kev pab no kom thov tau nyiaj saum huab cua (Zwj Hnub (Sunday) txog Zwj Kuab (Friday) thaum 6:00 teev sawv ntxov txog 8:00 teev tsaus ntuj).

  1. Kev txuas mus siv Google Translate: Google muaj txoj kev txhais lus rau qhov chaw koj mus txheeb nrhiav saum huab cua. Txoj kev no yuav cia li txhais cov lus ntawm qhov vas sab. Kom rub thiab siv tau txoj kev no, koj yuav tau siv qhov chaw txheeb nrhiav saum huab cua Google Chrome (rub siv dawb). Mus rau qhov txuas siv
  2. Google Translate txoj kev txhais lus saum huab cua: Koj puav leej luam thiab theej tau lo lus ntawm Tsab Ntawv Thov Nyiaj Poob Hauj Lwm (Unemployment Insurance Application) mus rau Google Translate qhov vas sabe. https://translate.google.com/
  3. Yandex Translate: Koj puav leej luam thiab theej tau lo lus ntawm Tsab Ntawv Thov Nyiaj Poob Hauj Lwm (Unemployment Insurance Application) mus rau Yandex txoj kev txhais lus. https://translate.yandex.com/

Peb yuav nyob nov pab rau koj!

Hu rau peb yog koj muaj lus nug losog xav tau kev pab. Cov neeg sawvcev yuav pab rau koj txhua hnub ntawm Monday mus txog rau Friday, 8:00 a.m. txog 4:30 p.m.

651-296-3644 Nyob hauv nroog ntxaib

877-898-9090 Nyob tawm hauv nroog ntxaib

866-814-1252 Tsis hnov lus losyog tsis hnov lus zoo - TTY

Yog koj xav tau ibtug neeg txhaislus, qhia rau tus sawvcev txog koj hom lus uas koj hais thiab mam li nrhiav ibtug neeg txhaislus pab rau koj. Koj yuav tau tos ob-peb feeb thaum tseem nrhiav tus neeg txhaislus.

Kom paub ntau dua ntxiv tias yuav txuas tham nrog tau rau ibtug neeg sawvcev, saib mus rau ntawm Tau Cov Lus Teb rau Koj Cov Lus Nug Txog Nyiaj Poob Hauj Lwm.

back to top