skip to content
Primary navigation

Tiv thaiv koj tus kheej ntawm kev tub sab tub nyiag

Tiv thaiv koj tus kheej ntawm cov tub sab uas nyiag neeg ntaub ntawv cim thawj

Cov tub sab uas nyiag ntaub ntawv cim thawj yuav huas cov sij hawm ntxhov siab no los dag tib neeg kom qhia txog tej ncauj lus ntawm lawv tus kheej.

Cov tub sab uas nyiag neeg ntaub ntawv cim thawj yuav siv txoj kev dag ntxias hu ua “phishing (nrhiav yos)”. Hauv txoj kev dag ntxias phishing (nrhiav yos), tus tub sab uas nyiag neeg ntaub ntawv cim thawj yuav tsim muaj ntau cov email sau ntawv los sis cov xov tooj. Ces lawv yuav muab cov email los sis ntawv sau hauv xov tooj xa tawm (zoo li daim duab nram no).

Cov tub sab uas nyiag neeg ntaub ntawv cim thawj tsis paub ib yam dab tsi txog koj tsuas yog kiag koj qhov email los sis tus xov tooj nkaus xwb. Lawv puav leej paub tias feem neeg coob yeej yuav tsis teb lawv. Lawv lub hom phiaj yog kom qee cov neeg nias rau qhov chaw txuas uas lawv xa hauv xov tooj los sis email tuaj xwb.

Feem ntau cov tub sab uas nyiag neeg ntaub ntawv cim thawj yuav dag tias lawv yog neeg ntawm ib lub koom haum uas koj ntseeg siab (xws li nom tswv ib lub koom haum los sis lub txhab cia nyiaj). Lawv yuav muab qhov laj thawj zoo heev rau koj txuas nkag los sis nias rau qhov chaw txuas, xws li:

 • Muaj ib yam yuam kev los sis ib qho teeb meem ntawm koj qhov askhauj
 • Koj qhov askhauj raug muab kaw/tua lawm
 • Koj tsab ntawv thov nyiaj tsis ua tiav
 • Koj yeej ib qho phaj tshab los sis nyiaj phaj tshab
 • Koj raug kev tub sab tub nyiag

Cov tub sab uas nyiag neeg ntaub ntawv cim thawj yuav puav leej muab ib lub sij hawm ceev heev kom teb rov qab. Lawv ua li no kom koj mob siab teb tam sis. Lawv tsis xav kheev koj tau caij los xav – lawv tsuas xav kom koj nias kiag rau lawv qhov chaw txuas nkaus xwb.

Cov tub sab uas nyiag neeg ntaub ntawv cim thawj yuav muaj tswv yim ntxias zoo heev – peb txhua tus yeej qaug quav tau rau lawv cov kev dag yog tias peb tsis ceev faj. Peb xa tsab ntawv no qhia ib co tswv yim rau koj txog kev tiv thaiv koj tus kheej ntawm txoj kev tub sab tub nyiag neeg ntaub ntawv cim thawj.

Ntawm no yog thawj peb yam uas koj yuav tau cwj rau hauv siab yog tias muaj ib tug neeg koj tsis paub hu los sis sau ntawv rau koj:

 1. Tsis txhob cia li nias rau ib qho chaw txuas los sis rub ib yam xa tuaj yog tus neeg koj tsis paub xa tuaj. Kev nias rau qhov chaw txuas los sis mus saib yam xa rau koj yuav ua rau kom rub ib yam kab tua tshuab hluav taws xob los rau koj lub tshuab. Lwm cov kev txhawj xeeb yog tias qee cov chaw txuas yuav coj koj mus rau ib qho vas sab cuav (uas yuav zoo li yog qhov vas sab koj tau mus xyuas dhau los). Cov vas sab cuav no yog tsim los nyiag qee cov ncauj lus txog koj. Kom paub tseeb tias koj yeej yog txuas mus rau qhov vas sab Unemployment Insurance (Nyiaj Pov Hwm Poob Hauj Lwm) tiag, yuav tsum pib nrog www.uimn.org TAS LI.
 2. Tsis txhob qhia tej ncauj lus ntawm tus kheej rau ib tug neeg koj tsis paub (xws li tus zauv rau koj qhov askhauj hauv txhab cia nyiaj los sis koj tus zauv Social Security). Yog tias tus neeg ntawd dag tias nws hu hauv ib lub koom haum muaj kuab tuaj, qhia rau lawv paub tias koj mam li hu rau rov lawv ntawm tus xov tooj tiag uas teev muaj hauv lawv qhov vas sab rau pej xeem.
 3. Tsis txhob qhia koj lub npe siv txuas (username)/lo lus txuas (password). Tsis muaj ib lub txhab cia nyiaj los sis nom tswv ib lub koom haum twg yuav nug koj txog koj lub npe siv (username) los sis lo lus txuas (password).

Cov Lus Faj los ntawm UI

Ntawm no yog qee yam koj yuav tau cwj rau hauv siab:

 • Peb yuav TSIS sau cov ntawv hauv xov tooj hlo li: peb yuav tsis sau ntawv hauv xov tooj txog koj qhov askhauj nyiaj poob hauj lwm hlo li. Yog tias koj txais tau tej ntawv sau hauv xov tooj txog koj qhov askhauj nyiaj poob hauj lwm, koj yuav tsum xam tias nws yog kev tub sab tub nyiag.
 • Peb yeej TSIS xa cov ntawv hauv kev sib raug zoo saum huab cua hlo li: peb yuav tsis muaj kev sib cuag nrog koj hauv Facebook, Twitter, los sis lwm cov kev sib raug zoo saum huab cua txog koj qhov askhauj nyiaj poob hauj lwm. Yog tias koj txais tau tej ntawv hauv xov tooj txog koj qhov askhauj nyiaj poob hauj lwm ntawm chaw sib raug zoo saum huab cua, koj yuav tsum xam tias nws yog kev tub sab tub nyiag.
 • Peb yeej TSIS muab tej khoom phaj tshab los sis them nyiaj rau tib neeg teb cov lus tshawb kawm: peb yuav tsis muab cov khoom phaj tshab los sis cov nyiaj phaj tshab rau kev teb cov lus tshawb kawm hlo li (los sis rau lwm cov laj thawj).
 • Peb yeej TSIS pom zoo lwm cov kev them nyiaj: peb yeej tsis hu tuaj hais kom koj hloov cov ntaub ntawv ntawm txoj kev cia li tso nyiaj los sis “ua ntawv thov daim yuaj debit tshiab.”
 • Peb yeej TSIS ua hauj lwm nrog lwm cov neeg sab nraud cov vas sab los pab tib neeg thov cov nyiaj poob hauj lwm. Yog tias koj yuav tau thov cov nyiaj los sis hais kom them cov nyiaj, yuav tsum pib ntawm peb qhov vas sab tiag www.uimn.org nkaus xwb. Koj yuav tsum tsis raug them ib qho nqi rau ib tug neeg twg pab koj thov cov nyiaj poob hauj lwm.
 • Yog koj yuav txuas mus rau koj qhov askhauj, yuav pib ntawm peb qhov vas sab (www.uimn.org) TAS LI. Qhov no yuav tswj kom koj tsis plam tej ncauj lus tseem ceeb thiab kom koj mus tau rau peb qhov vas sab tiag.

Applicant login page displaying the correct URL (www1.uimn.org/ui_applicant/applicant/login.htm
Applicant login page displaying a bad URL (fakebadwebsite.com/applicants/login.htm
back to top